Akte van oprichting

Statuten Artikel 1 Naam en Zetel

 1. De stichting is genaamd: Stichting Alnilam Observatory en is gevestigd te Schoonhoven, gemeente Krimpenerwaard.
 2. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2

Doel

 1. De stichting stelt zich ten doel het beoefenen en verspreiden van de astronomie en astro- fotografie in populairwetenschappelijke zin.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  • het stimuleren van activiteiten op het gebied van astronomie en astro-fotografie door het faciliteren van een fysieke site alwaar prive-apparatuur (zoals telescopen, mountings, camera’s, oculairs en computers) en prive-software kan worden geïnstalleerd, gebruikt en veilig achtergelaten tegen een jaarlijkse vastgestelde inbreng om de kosten te dekken;
  • het uitwisselen van specifieke kennis op het gebied van astronomie en astro-fotografie (telescopen, optica, site, software, camera’s en dergelijke;
  • het ontwikkelen en onderhouden van telescopen;
  • het stimuleren en faciliteren bouwen van een sterrenwachtsite voor belangstellenden;
  • het organiseren van bijeenkomsten tot het houden van voordrachten en gedachtewisselingen voor bestuursleden, belangstellenden en overige geïnteresseerden;
  • het organiseren van astronomische kijkdagen/avonden voor het publiek/instellingen;
  • het ontwikkelen en verzorgen van lesprogramma’s voor scholen en instellingen;
  • het organiseren van excursies voor bestuursleden en belangstellenden;
  • het organiseren van waarnemingsavonden voor bestuursleden en belangstellenden;
  • het beheren van een bibliotheek;
  • medewerking te verlenen aan publicaties op het gebied van astronomie en astro- fotografie;
  • het samenwerken met de andere landelijke sterrenwachtverenigingen en soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland.
 3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Artikel 3

Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 1. het stichtingskapitaal;
 2. subsidies en donaties van derden;
 3. erfstellingen, legaten en schenkingen;
 4. jaarlijkse inbreng van bestuursleden ter dekking van het gebruik van de site;
 5. het de stichting verkrijgt uit het aan derden ter beschikking stellen van haar accommodatie en kennis;
 6. assets geschonken aan de stichting;
 7. eventuele andere verkrijgingen en baten.

Artikel 4

Bestuur

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie bestuursleden. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 3. De voorzitter kan geen tweede functie vervullen binnen het bestuur.
 4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie (3) jaren, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 5. Het lidmaatschap van het bestuur geeft recht, al dan niet tegen een vergoeding, tot gebruikmaking van een specifieke site om daarin privé-apparatuur en software te installeren, te gebruiken en veilig op te bergen tegen een jaarlijks vastgestelde inbreng. In het bestuursledenregister zal moeten worden vastgelegd welke apparatuur en software privébezit is van een bestuurslid.
 6. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
 7. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer bestuursleden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
 8. De bestuursleden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 9. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten behoeve van de stichting.

Artikel 5

Bestuursvergadering en bestuursbesluiten

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Schoonhoven, of elders indien alle bestuursleden daarmee instemmen.
 2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk vindt of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. In geval van spoedeisendheid kan oproeping ook telefonisch of per e-mail plaatsvinden.
 5. De oproepingsbrieven vernielden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een bestuurslid kan zich tijdens een vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 6

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 7

Bestuursverdeling

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, of de voorzitter tezamen met de penningmeester, en bij hun belet of ontstentenis door de overige bestuursleden.

Artikel 8

Einde bestuurslidmaatschap

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

 1. door overlijden van een bestuurslid;
 2. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 3. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 4. alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9

Boekjaar en jaarstukken

 1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december van het zelfde jaar. Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizendzestien.
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
 3. Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken door een externe deskundige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet.
 4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag.
 5. Eenmaal per jaar, bij het einde van het boekjaar, wordt de donatie van de bestuursleden/belangstellenden voor het gebruik van de site voor het komende boekjaar bekend gemaakt.

Artikel 10

Belangstellenden/donateurs

 1. De stichting kent belangstellenden, die het doel en de werkzaamheden van de stichting onderschrijven en actief deelnemen aan de activiteiten van de stichting.
 2. Zij zijn verplicht om jaarlijks een door het bestuur vast te stellen bijdrage te voldoen.
 3. Zij hebben toegang tot en het recht tot het gebruik van de voorzieningen van de stichting, welke in deze statuten nader zijn beschreven. Dit gebruik kan hen worden ontzegd door een besluit van het bestuur.

Artikel 11

Reglement

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.
 5. Het reglement dient te voorzien in het opzetten van een bestuursledenregister waarin gespecificeerd staat welke privé apparatuur (zoals telescopen, mountings, camera’s, oculairs en computers) en software hebben geïnstalleerd op de site en eigendom blijven van het betreffende lid.

Artikel 12

Statutenwijziging

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 3. De bestuursleden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel.

Artikel 13

Ontbinding en vereffening

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 3.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting ter ondersteuning van het onderwijs in de Nederlandse taal en Cultuur in het buitenland.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.
 8. Indien een bestuurslid/belangstellende uittreedt zullen de privé-apparatuur (zoals telescopen, mountings, camera’s, oculairs en computers) en privé-software zoals geïnstalleerd op de site van het desbetreffend bestuurslid/belangstellende conform het overzicht van het aan te leggen register worden teruggegeven. Hiertoe zal een register worden bijgehouden waarin apparatuur en software die de bestuursleden/belangstellenden als privé bezit hebben aangeduid.

Artikel 14

Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Benoeming Eerste Bestuur

Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 lid 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:

 1. de comparant sub 1, genoemde heer C. Hoogendoorn, als voorzitter;
 2. de comparant sub 2, genoemde heer F.A.M. Vuijsters, als secretaris/penningmeester;

Slot

WAARVAN AKTE is verleden te Krimpenerwaard op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop aan de verschenen personen hebben deze verklaard tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, daarmede in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij,notaris, ondertekend.